ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
на

Община Полски Тръмбеш
за периода 2021–2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Полски Тръмбеш подготвя „План за интегрирано развитие на община Полски Тръмбеш“ /ПИРО/ за периода 2021-2027 г. ПИРО представлява стратегически документ относно политиката за постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината и града. Програмата за неговата реализация има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и проектните идеи за постигане целите на развитието.
Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен период на действие). ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Всеки един жител на община Полски Тръмбеш може да се включи със своята идея, предложение, коментар, мнение, препоръка, експертиза, дори мечта.
Именно сега, при подготовката, има възможността да гарантира своята съпричастност в процеса на определяне на БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ!

Община Полски Тръмбеш. 2020
© Всички права запазени