ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
на

Община Полски Тръмбеш
за периода 2021–2027 г.

СРЕЩИ

 • Състояние, проблеми и развитие на горското стопанство и преработвателния сектор;
 • Състояние, проблеми и развитие на рибовъдството и преработвателния сектор;
 • Състояние, проблеми и развитие на селското стопанство и преработвателния сектор;
 • Иновации и зелена икономика;
 • Възнаграждения и професионална реализация;
 • Бъдещи планове и проекти.
 • Проблеми и перспективи за развитие;
 • Развитие на нови услуги;
 • Възнаграждения и професионална реализация;
 • Идеи за проекти.
 • Състояние на пътната инфраструктурата;
 • Състояние на уличната инфраструктура;
 • Състояние на жилищния фонд;
 • Облагородяване на населените места;
 • Транспорт и комуникации;
 • Възнаграждения и професионална реализация;
 • Проблеми и перспективи за развитие;
 • Идеи за проекти.
 • Състояние на инфраструктурата;
 • Обхват и качество на предлаганите услуги;
 • Възнаграждения и професионална реализация;
 • Проблеми и перспективи за развитие;
 • Идеи за проекти.
 • Състояние на околната среда и водите;
 • Водоснабдяване и канализация;
 • Сметосъбиране;
 • Проблеми и перспективи за развитие;
 • Идеи за проекти.
 • Състояние на инфаструктурата и паметниците на културата;
 • Финансиране и развитие на културните дейности;
 • Състояние на образователната инфаструктурата;
 • Качество на образователните услуги;
 • Възнаграждения и професионална реализация;
 • Популяризиране и реклама на културно-историческото наследство;
 • Бъдещи планове и проекти.
 • Състояние на спортната инфраструктура;
 • Възнаграждения и професионална реализация;
 • Проблеми и перспективи за развитие.

* Работните срещи ще се провеждат в Заседателна зала, етаж 2 в сградата на Общинска администрация с адрес:
гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ №4

Община Полски Тръмбеш. 2020
© Всички права запазени